บทสวดมนต์ พลิกชีวิต อ.กรณ์พิมล

กราบให้ครบ 5 ครั้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บิดามารดา ครูอาจารย์
โดยตั้งจิตให้สงบ พนมมือไหว้ให้ครบ 5 ครั้ง

ไหว้ครั้ง 1

กล่าว
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

และกล่าว
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 2

กล่าว
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 3

กล่าว
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 4
สวดระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา

กล่าว
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ทิกัญจะ ปุตตะนากัญจะ
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 5
สวดระลึกถึงครู อาจารย์

กล่าว
อุปัชฌายาจาริยาทิคุณัง วันทามิ
(กราบ 1 หน)

บทสวด คาถาต่างๆจะสัมฤทธิ์ผล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้
ก็ประกอบไปด้วยความศรัทธาเป็นพื้นฐาน มีสมาธิเป็นกำลัง
มีศีลเป็นเกราะกำบัง จึงจะยังให้สำเร็จดั่งมโนหมายได้ 

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

ตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกิน พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์
พระอริยสงฆ์เจ้า ครูบาอาจารย์ 
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ
จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด
อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต
ข้าพเจ้าขอถอนคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน
ของเจ้ากรรมนายเวร ขอบุญบารมี
ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้า
จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ลาภ ยศ สุข สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

.

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(กราบ)

 

คำบูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี
พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต
ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิต
ครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ
ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี
พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี
นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดี ๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า
ด้วย ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย
โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี
ศีลบารมี วิริยะ บารมี
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี
วาสนาบารมี ฌานบารมี
ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า
จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ
และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า
ณ กาลบัดนี้ เปิดโลก
เปิดจิต เปิดธรรม
เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

บทสวดนี้จะช่วยเสริมดวง เปิดดวงซะตา
สามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่าง
และช่วยให้ความมัวหมอง หรือปัญหา
อุปสรรคต่างๆ บรรเทาบางลง

ตั้งสัจจะอธิษฐาน

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตา
บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอหลวงปู่ได้โปรด
มีเมตตา  อาราธนาบารมีรวมของพระพุทธเจ้า
โดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน
บรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์
บารมีพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
บารมี รวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่
รวบรวมบารมีของท่านทั้งหมด
ไปที่รูปลักษณ์ทั้งหมดที่เราพากันสร้างขึ้น
และอธิษฐานไว้ แผ่ไปทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
ที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด
อัญเชิญเทพ พรหม ทุกชั้นฟ้า
มหาสมุทร ทุกภพทุกภูมิ
โดยทั่วทั้งหมื่น แสนโกฏิจักรวาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย
โลกของ โอปาติกะและโลกวิญญาณทั้งหลาย
ทั้ง 3 โลกธาตุ สวดกำลังมหาจักรพรรดิ
พร้อมเพรียงกันเทอญ

บทสวดบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา
เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ (3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

 

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ (3 จบ)

นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

คำอธิษฐานรวมผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้า..(นามของท่าน)..ขอนอบน้อม
และน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ
พระโพธิสัตว์ พระบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์
โดยตั้งแต่ อดีตปัจจุบันและอนาคต
โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ทวด  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
เป็นที่สุด ขอพระบารมีอันหาที่สุดไม่ได้นี้
โปรดจงส่งไปถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลาย
ในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วย
เทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น
เทพพรหม ทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร
โดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล
เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่คู่
หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้า
โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4
พญายมราช พร้อมด้วยบริวารทั้งหมด
พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์
วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลาย
ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม
โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆ จังหวัด
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี
แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย
พระพิรุณ พญาครุฑ พญานาค
พร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อัน ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้
ตลอดจนถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
สรรพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญ บารมีนี้
โดยถ้วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่าน เทอญ

บทอัญเชิญพระเข้าตัว
( ระลึกถึงพระทรงเครื่องจักรพรรดิ์ )

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังมา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง
พันธามิ สัพพะโส
(5 จบ )

พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
( ให้อธิษฐานจิตแผ่ไป แล้วขอพรตามปรารถนา )

บทกรวดน้ำ แม่ธรณี
นำน้ำที่เตรียมกรวดลงดิน  กล่าวบทกรวดน้ำ

พระจตุโลก พระยมกทั้ง 4
ขอส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป
ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของแม่พระธรณี
ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยาน
เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร
ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญ
ของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำในวันนี้
และที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติ
นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ให้แก่สรรพสัตว์ที่มีดิน น้ำ ลม ไฟ
และขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระอริยเจ้า
พระอริยสงฆ์ พระปัจเจกโพธิเจ้า
พระอรหันตเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดามารดา
ตระกูลพ่อตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง
ตระกูลปู่ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย
ญาติพี่น้องทั้งหลาย
เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ข้าพเจ้าพึงกระทำในครั้งนี้
ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
ที่ตั้งใจก็ดี ที่ไม่ตั้งใจก็ดี
ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่านมา
จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำ
เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว ขอจงปลดปล่อยกรรม
ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม
ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า
ทั้งตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ตระกูลน้อง
ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชามหากษัตริย์
ที่สืบสายพระศาสนา ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
มีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอโศกมหาราช
พระราชามหากษัตริย์ไทย
มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเอกาทศรถ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พ่อขุนเม็งราย และวีรกษัตริย์ตรี
พระราชินีทุกๆพระองค์ อันได้แก่
สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
สมเด็จพระแม่จามเทวี ฯลฯ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เศรษฐี มหาเศรษฐี
ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา
พร้อมทั้งข้าพเจ้า (บอกชื่อนามสกุล) ด้วย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4
ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา
ท่านแม่ทัพนายกอง หัวหมู่ขุนพล
ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริวาร
ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ
ครูศาสตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ตำรวจทุกกรมกอง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้แม่พระธรณี
แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิงแม่พระพาย เจ้าทะเล
เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยะจักรวาล
มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ เป็นต้น

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ
นวโลหะรัตนชาติ แร่ธาตุทั้งหลาย
ช้างศึก ม้าศึกทั้งหลาย
ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย
วัวควายทั้งหลาย หมูเห็ด เป็ด ไก่
กุ้ง หอย ปูปลา ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย
สัตว์ปีกทั้งหลาย ตัวต่อ ตัวแตน ตัวผึ้ง
สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
สัตว์ในไข่ทั้งหลาย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าเฆ่นฆ่าก็ดีบริโภคก็ดี
อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในเลือด อยู่
ในกระดูก อยู่ในตับไตไส้พุง
อยู่ในทั้งหมดในอาการ 32 ของตัวข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพ
และปัจจัย 4 ของข้าพเจ้า ที่ได้มีกินมีใช้
ขอให้สัมมาอาชีพและปัจจัย 4
จงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิต
ดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกหลานแล้วไม่ได้เกิด
จงได้รับในบุญกุศล
และจงเว้นจากการจองเวร

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตของข้าพเจ้า
ที่เคยตกหล่นเป็นกรรม อยู่ในนรกภูมิ
ที่อยู่ทุก ๆ ขุมนรก จงหลุดพ้นจากอุปกรรม
วิบากกรรม เคราะห์กรรมด้วยกุศลในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อร้าย
เชื้อมะเร็งทั้งหลาย เชื้อไวรัสทั้งหลาย
เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับ
ในบุญกุศลนี้ และโรคร้ายทั้งหลาย
ขออย่าพึงมีอย่าเพิ่งเกิดกับข้าพเจ้า
และลูกหลานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ
อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย
เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย
ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ
สัมภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ
ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี
ที่เอ่ยถึงก็ดี ไม่เอ่ยถึงก็ดี
ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว
ทั้งที่มีกายและไม่มีกาย
จงมารับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระอินทร์ พระพรหม
พระยายม พระยายักษ์
พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์
เจ้าพ่อหอกลอง ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑพญานาค
พญาอนันตนาคราช  จ้าวปู่ศรีสุทโธ
และ จ้าวย่าศรีปทุมมา
พญางู พญานางเงือก พญาหนุมาน
พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า
พญาจระเข้ พญาปลาไหล
พญาตะขาบ พญาแมงป่อง
ปู่ฤๅษีทั้ง 108 พระองค์
ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา
เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้าน
เจ้าที่ที่ทำงาน และนางไม้ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทุกพยัญชนะทุกตัวอักษร
ทุกภาษาที่เป็นภาษาสื่อในโลกนี้
ภาษามือ ภาษาเขียน ภาษาอ่าน
ภาษาฟัง เครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้
ธนบัตรทุกสกุลเงินตราของโลกนี้
ที่เป็นทรัพย์ภายนอก
จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ทรัพย์ของแผ่นดิน
กรรมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้า
เคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน
คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิด
และกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้
ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ
ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์
ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน
จงได้รับในอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า
เมื่อได้รับแล้วจงปลดปล่อยกรรม
ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นจากการจองเวร
และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ชาตินี้
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้
และขอให้ชีวิตข้าพเจ้า สำเร็จในทางโลก
เจริญในทางธรรม บรรลุธรรม
ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

แล้วจึงกล่าวขอพร ที่ติดขัด ที่ต้องการ โดยละเอียด

 

ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจนะคะ

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

More
articles