Blogs

กราบให้ครบ 5 ครั้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บิดามารดา ครูอาจารย์
โดยตั้งจิตให้สงบ พนมมือไหว้ให้ครบ 5 ครั้ง

ไหว้ครั้ง 1

กล่าว
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

และกล่าว
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 2

กล่าว
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 3

กล่าว
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 4
สวดระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา

กล่าว
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ทิกัญจะ ปุตตะนากัญจะ
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ
(กราบ 1 หน)

ไหว้ครั้ง 5
สวดระลึกถึงครู อาจารย์

กล่าว
อุปัชฌายาจาริยาทิคุณัง วันทามิ
(กราบ 1 หน)

บทสวด คาถาต่างๆจะสัมฤทธิ์ผล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้
ก็ประกอบไปด้วยความศรัทธาเป็นพื้นฐาน มีสมาธิเป็นกำลัง
มีศีลเป็นเกราะกำบัง จึงจะยังให้สำเร็จดั่งมโนหมายได้ 

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

ตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกิน พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์
พระอริยสงฆ์เจ้า ครูบาอาจารย์ 
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ
จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด
อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต
ข้าพเจ้าขอถอนคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน
ของเจ้ากรรมนายเวร ขอบุญบารมี
ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้า
จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ลาภ ยศ สุข สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

.

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(กราบ)

 

คำบูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี
พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต
ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิต
ครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ
ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี
พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี
นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดี ๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า
ด้วย ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย
โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี
ศีลบารมี วิริยะ บารมี
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี
วาสนาบารมี ฌานบารมี
ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า
จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ
และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า
ณ กาลบัดนี้ เปิดโลก
เปิดจิต เปิดธรรม
เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

บทสวดนี้จะช่วยเสริมดวง เปิดดวงซะตา
สามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่าง
และช่วยให้ความมัวหมอง หรือปัญหา
อุปสรรคต่างๆ บรรเทาบางลง

ตั้งสัจจะอธิษฐาน

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตา
บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอหลวงปู่ได้โปรด
มีเมตตา  อาราธนาบารมีรวมของพระพุทธเจ้า
โดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน
บรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์
บารมีพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
บารมี รวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่
รวบรวมบารมีของท่านทั้งหมด
ไปที่รูปลักษณ์ทั้งหมดที่เราพากันสร้างขึ้น
และอธิษฐานไว้ แผ่ไปทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
ที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด
อัญเชิญเทพ พรหม ทุกชั้นฟ้า
มหาสมุทร ทุกภพทุกภูมิ
โดยทั่วทั้งหมื่น แสนโกฏิจักรวาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย
โลกของ โอปาติกะและโลกวิญญาณทั้งหลาย
ทั้ง 3 โลกธาตุ สวดกำลังมหาจักรพรรดิ
พร้อมเพรียงกันเทอญ

บทสวดบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา
เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ (3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

 

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ (3 จบ)

นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

คำอธิษฐานรวมผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้า..(นามของท่าน)..ขอนอบน้อม
และน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ
พระโพธิสัตว์ พระบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์
โดยตั้งแต่ อดีตปัจจุบันและอนาคต
โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ทวด  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
เป็นที่สุด ขอพระบารมีอันหาที่สุดไม่ได้นี้
โปรดจงส่งไปถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลาย
ในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วย
เทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น
เทพพรหม ทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร
โดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล
เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่คู่
หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้า
โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4
พญายมราช พร้อมด้วยบริวารทั้งหมด
พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์
วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลาย
ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม
โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆ จังหวัด
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี
แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย
พระพิรุณ พญาครุฑ พญานาค
พร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อัน ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้
ตลอดจนถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
สรรพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญ บารมีนี้
โดยถ้วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่าน เทอญ

บทอัญเชิญพระเข้าตัว
( ระลึกถึงพระทรงเครื่องจักรพรรดิ์ )

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังมา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง
พันธามิ สัพพะโส
(5 จบ )

พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
( ให้อธิษฐานจิตแผ่ไป แล้วขอพรตามปรารถนา )

บทกรวดน้ำ แม่ธรณี
นำน้ำที่เตรียมกรวดลงดิน  กล่าวบทกรวดน้ำ

พระจตุโลก พระยมกทั้ง 4
ขอส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป
ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของแม่พระธรณี
ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยาน
เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร
ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญ
ของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำในวันนี้
และที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติ
นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ให้แก่สรรพสัตว์ที่มีดิน น้ำ ลม ไฟ
และขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระอริยเจ้า
พระอริยสงฆ์ พระปัจเจกโพธิเจ้า
พระอรหันตเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดามารดา
ตระกูลพ่อตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง
ตระกูลปู่ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย
ญาติพี่น้องทั้งหลาย
เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ข้าพเจ้าพึงกระทำในครั้งนี้
ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
ที่ตั้งใจก็ดี ที่ไม่ตั้งใจก็ดี
ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่านมา
จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำ
เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว ขอจงปลดปล่อยกรรม
ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม
ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า
ทั้งตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ตระกูลน้อง
ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชามหากษัตริย์
ที่สืบสายพระศาสนา ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
มีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอโศกมหาราช
พระราชามหากษัตริย์ไทย
มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเอกาทศรถ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พ่อขุนเม็งราย และวีรกษัตริย์ตรี
พระราชินีทุกๆพระองค์ อันได้แก่
สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
สมเด็จพระแม่จามเทวี ฯลฯ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เศรษฐี มหาเศรษฐี
ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา
พร้อมทั้งข้าพเจ้า (บอกชื่อนามสกุล) ด้วย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4
ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา
ท่านแม่ทัพนายกอง หัวหมู่ขุนพล
ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริวาร
ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ
ครูศาสตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ตำรวจทุกกรมกอง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้แม่พระธรณี
แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิงแม่พระพาย เจ้าทะเล
เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยะจักรวาล
มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ เป็นต้น

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ
นวโลหะรัตนชาติ แร่ธาตุทั้งหลาย
ช้างศึก ม้าศึกทั้งหลาย
ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย
วัวควายทั้งหลาย หมูเห็ด เป็ด ไก่
กุ้ง หอย ปูปลา ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย
สัตว์ปีกทั้งหลาย ตัวต่อ ตัวแตน ตัวผึ้ง
สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
สัตว์ในไข่ทั้งหลาย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าเฆ่นฆ่าก็ดีบริโภคก็ดี
อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในเลือด อยู่
ในกระดูก อยู่ในตับไตไส้พุง
อยู่ในทั้งหมดในอาการ 32 ของตัวข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพ
และปัจจัย 4 ของข้าพเจ้า ที่ได้มีกินมีใช้
ขอให้สัมมาอาชีพและปัจจัย 4
จงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิต
ดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกหลานแล้วไม่ได้เกิด
จงได้รับในบุญกุศล
และจงเว้นจากการจองเวร

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตของข้าพเจ้า
ที่เคยตกหล่นเป็นกรรม อยู่ในนรกภูมิ
ที่อยู่ทุก ๆ ขุมนรก จงหลุดพ้นจากอุปกรรม
วิบากกรรม เคราะห์กรรมด้วยกุศลในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อร้าย
เชื้อมะเร็งทั้งหลาย เชื้อไวรัสทั้งหลาย
เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับ
ในบุญกุศลนี้ และโรคร้ายทั้งหลาย
ขออย่าพึงมีอย่าเพิ่งเกิดกับข้าพเจ้า
และลูกหลานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ
อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย
เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย
ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ
สัมภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ
ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี
ที่เอ่ยถึงก็ดี ไม่เอ่ยถึงก็ดี
ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว
ทั้งที่มีกายและไม่มีกาย
จงมารับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระอินทร์ พระพรหม
พระยายม พระยายักษ์
พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์
เจ้าพ่อหอกลอง ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑพญานาค
พญาอนันตนาคราช  จ้าวปู่ศรีสุทโธ
และ จ้าวย่าศรีปทุมมา
พญางู พญานางเงือก พญาหนุมาน
พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า
พญาจระเข้ พญาปลาไหล
พญาตะขาบ พญาแมงป่อง
ปู่ฤๅษีทั้ง 108 พระองค์
ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา
เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้าน
เจ้าที่ที่ทำงาน และนางไม้ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทุกพยัญชนะทุกตัวอักษร
ทุกภาษาที่เป็นภาษาสื่อในโลกนี้
ภาษามือ ภาษาเขียน ภาษาอ่าน
ภาษาฟัง เครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้
ธนบัตรทุกสกุลเงินตราของโลกนี้
ที่เป็นทรัพย์ภายนอก
จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ทรัพย์ของแผ่นดิน
กรรมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้า
เคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน
คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิด
และกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้
ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ
ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์
ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน
จงได้รับในอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า
เมื่อได้รับแล้วจงปลดปล่อยกรรม
ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นจากการจองเวร
และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ชาตินี้
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้
และขอให้ชีวิตข้าพเจ้า สำเร็จในทางโลก
เจริญในทางธรรม บรรลุธรรม
ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

แล้วจึงกล่าวขอพร ที่ติดขัด ที่ต้องการ โดยละเอียด

 

ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจนะคะ

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

อาจารย์ปิ๊ก กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ หรือแม่ครูปิ๊ก นะเมตตา ผู้ก่อตั้งสำนักนาคาธิบดี องค์ดำแสนสิริจันทรา อาจารย์ด้านศาสตร์ลงนะเมตตาหน้าทอง สักยันต์ลายมือเศรษฐี  ผู้บริหารผลิตภัณฑ์น้ำมันหอม มูเลเจ้นด์ (MOU Legend) รวมทั้งแบรนด์ นะเมตตา (NA-metta)  ผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อ ที่คนไทยและต่างชาติให้การยอมรับและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน 

ตรีศูลมหาเทพ สูงตระหง่าน 5 เมตร สร้างขึ้น  ณ.วัดพระธาตุดอยอูปแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  ให้ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาได้มากราบสักการะขอพร เชื่อกันว่า ตรีศูลอาญาสิทธิ์ มีอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งปวง มีอานุภาพ ถอนอาถรรพ์  ปัดเป่าศัตรูหมู่มาร ภูตผีปิศาจ  อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ โชคลาภความร่ำรวย และอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ผู้สักการะขอพร “เคล็ดลับในการขอพรให้สำเร็จสมหวัง ต้องมีจิตศรัทธา แน่วแน่  การขอพรที่ไม่เกินบารมีที่ตนสร้างไว้ มักจะสำเร็จสมหวังดังใจ” แม่ครูปิ๊กกล่าว

คาถาบูชาตรีศูลอาญาสิทธิ์  

ตั้งนะโม (3 จบ)

โอม นะ มะ ศิ วา ยะ ตรีศูลาวุทธัง 

นาราย ยะสะ จักกะราวุทธัง 

สักกัสสะ  วชิราวุทธัง  

เวสสุวันนะสะ  คะธาวุทธัง 

ยะมะสะ นัยนาวุทธัง  

ปัญจอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ 

ปัญจะอาวุธธานัง ภัคคะภัคขา 

วิจุณนัง วิจุณาโลมัง มาเมนะ 

พุทธะสันติ คัจฉะ อะมุมหิ โอกา เสติ ฐาหิ

.

ขออำนาจ ตรีศูล ศาสตราวุธแห่งพระอิศวรเจ้า

ขออำนาจ จักราวุธ แห่งพระนารายณ์เจ้า 

ขออำนาจ วชิราวุธ แห่งพระอินทร์

ขออำนาจ คฑาวุธ แห่งท้าวเวสสุวรรณ 

ขออำนาจ นัยเนตร แห่งพญายมราช

ด้วยอานุภาพของศาสตราวุธทั้ง ๕ 

จงช่วยปัดเป่าอุปสรรค ศัตรูหมู่มาร 

ภูติผีปิศาจ อาถรรพ์ทั้งหลาย

อันจะเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

จงวิบัติหาย มลายสิ้นไป 

ขอได้โปรดประทานอำนาจ วาสนา บารมี 

ตำแหน่งหน้าที่ แก้วแหวน เงินทอง 

เนืองนองหลั่งไหลมาเทมา 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

.

ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธห้าประการที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ คือ

 1. ตรีศูล ของพระศิวะ คือการทำลายล้างสิ่งไม่ดี และสร้างสิ่งดีขึ้นมาใหม่ ตรีศูลนี้จะบันดาลความมั่งคง ความโดดเด่นทางชื่อเสียง แถมยังมีเงินทองอยู่เนืองนิจ
 2. กงจักร…ของพระนารายณ์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่า กงจักรสุทรรศน์ของพระนารายณ์นี้ปราบได้ทั้งสวรรค์ อสูร และใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ…
 3. วชิราวุธ..อาวุธประจำกายพระอินทร์ที่ปราบมารร้ายและอสูร
 4. ไม้เท้า…(กระบอง) ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากภูตผีปิศาจและสิ่งลี้ลับ และช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินให้มีทรัพย์
 5. นัยเนตร…ของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วภูตผีทั้งหลาย จะมอดไหม้ไปเป็นจุลมหาจุล

สายมู สามารถไปสักการะขอพรได้ที่ วัดพระธาตุดอยอูปแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

หลังจากที่ อ.ปิ๊ก ได้บวงสรวงตรีศูลอาญาสิทธิ์
แห่งเดียวในประเทศไทย สำเร็จ
จึงได้ภาวนา เขียนคาถาพร้อมคำแปล
เพื่อสักการะบูชา ตรีศูลฯ
“โอม นะ มะ ศิ วา ยะ ตรีศูลาวุทธัง”
โดยนำไปรวมกับคาถาศาสตราวุธทั้ง ๕
เพื่อให้ลูกศิษย์ หรือผู้ไปสักการะขอพรทุกท่าน
ได้น้อมจิตน้อมใจตาม เมื่อกล่าวคาถาบทนี้

.
คาถาบูชา ตรีศูลอาญาสิทธิ์
มีอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งปวง มีอานุภาพ
ถอนอาถรรพ์ ปัดเป่าศัตรูหมู่มาร
ภูตผีปิศาจ มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ
อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ
โชคลาภความร่ำรวย และอุดมสมบูรณ์
.
ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธห้าประการที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์คือ
1.ตรีศูล ของพระศิวะ คือการทำลายล้างสิ่งไม่ดี
และสร้างสิ่งดีขึ้นมาใหม่ ตรีศูลนี้จะบันดาลความมั่งคง
ความโดดเด่นทางชื่อเสียง แถมยังมีเงินทองอยู่เนืองนิจ

2.กงจักร…ของพระนารายณ์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่า
กงจักรสุทรรศน์ของพระนารายณ์นี้ปราบได้ทั้งสวรรค์
อสูร และใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ…

3. วชิราวุธ..อาวุธประจำกายพระอินทร์ที่ปราบมารร้ายและอสูร

4. ไม้เท้า…(กระบอง) ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ
ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากภูตผีปิศาจและสิ่งลี้ลับ
และช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินให้มีทรัพย์

5. นัยเนตร…ของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วภูตผีทั้งหลาย
จะมอดไหม้ไปเป็นจุลมหาจุล

โอม นะ มะ ศิ วา ยะ ตรีศูลาวุทธัง
นาราย ยะสะ จักกะราวุทธัง
สักกัสสะ วชิราวุทธัง
เวสสุวันนะสะ คะธาวุทธัง
ยะมะสะ นัยนาวุทธัง
ปัญจอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ
ปัญจะอาวุธธานัง ภัคคะภัคขา
วิจุณนัง วิจุณาโลมัง มาเมนะ
พุทธะสันติ คัจฉะ อะมุมหิ โอกา เสติ ฐาหิ

ขออำนาจ ตรีศูล ศาสตราวุธแห่งพระอิศวรเจ้า
ขออำนาจ จักราวุธ แห่งพระนารายณ์เจ้า
ขออำนาจ วชิราวุธ แห่งพระอินทร์
ขออำนาจ คฑาวุธ แห่งท้าวเวสสุวรรณ
ขออำนาจ นัยเนตร แห่งพญายมราช
ด้วยอานุภาพของศาสตราวุธทั้ง ๕
จงช่วยปัดเป่าอุปสรรค ศัตรูหมู่มาร
ภูติผีปิศาจ อาถรรพ์ทั้งหลาย
อันจะเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จงวิบัติหาย มลายสิ้นไป
ขอได้โปรดประทานอำนาจ วาสนา บารมี
ตำแหน่งหน้าที่ แก้วแหวน เงินทอง
เนืองนองหลั่งไหลมาเทมา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ
.

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

นาคามหาชัย คาถาศักดิ์สิทธิ์
ที่ลูกหลานสายญาณนาคราชใช้ขอพร
ขลังที่สุดกว่าคาถาทั้งปวง

มนต์คาถานี้ประจุพลังธาตุธรรม
อานุภาพของอักขระ
การสื่อสารกับพญานาคต้องใช้น้ำเป็นสื่อ
.
นำน้ำสะอาด 1 แก้ว ถือไว้ในมือ (แก้วต้องใสเท่านั้น)
ตั้งนะโม 3 จบ
“เอหิ ภูโต มหาภูโต
สะมะนุสโส สะเทวะโก
กะโรหิ เทวะ ทิตานัง
อาคัจเฉยะ อาคัจเฉหิ
พญานาคา เทวะ ทิตา
อาคัจเฉยะ อาคัจเฉหิ มานิ มามา” (สวด9จบ)
.
หากเกิดสัมผัสพิเศษ ขนลุก
สั่น ไม่ต้องกลัวหรือตกใจ ให้สวดต่อจนครบ
.
ลูกชื่อ – นามสกุล มีความมีความเชื่อ มีความศรัทธา
ในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์
เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล
วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ
พญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล
ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม
และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ข้ามภพ ข้ามชาติ
จงสำเร็จแด่องค์เทพบุตรนาคราช
ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่า
จงรับและจงประทานพรอันประเสริฐ
ให้บังเกิดปาฏิหาริย์ มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง
ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี
และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป
จนกว่าจะถึงซึ่งนิพพาน

ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญฯ

ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพร
พญานาคราชที่ท่านเคารพบูชา 1 ข้อ
อย่างละเอียดชัดเจนที่สุดเท่าที่จะนึกได้
(ท่านสามารถเปล่งวาจาอธิษฐานได้)
กราบพระและพญานาคราช 3 ครั้ง

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักทันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

หลังจากสวดมนต์เสร็จ ให้นำน้ำในแก้วนั้นมาปะพรม
ที่ศรีษะ ท้ายทอย ใบหน้า มือทั้งสองข้าง และนำไปอาบ
เพราะน้ำในแก้วนี้ เป็นดั่งน้ำแห่งมนตรา
ประจุพลังธาตุธรรม อานุภาพของอักขระ
ที่เราได้กล่าวสวดมนต์อย่างมีจิตศรัทธา
.
การขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี
ย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ (อ.ปิ๊ก)
ติดต่อเสริมชะตาลงนะหน้าทอง
สักยันต์ลายมือ ดูดวงได้ที่
LINE : @mou.legend
Call : 0814966422
.
หากท่านเป็นคนมีความศรัทธา มีความเชื่อและเป็นสายมู
อย่าลืมกดติดตามเพจ MOU legend เทพบันดาลรวย
https://www.facebook.com/moulegendnaga?mibextid=ZbWKwL

โอมนางพญาอุมาลึงค์
เทวีผู้มีฤทธิ์เป็นหนึ่ง บารมีเป็นสอง
ตบะเป็นสาม ความงามเป็นสี่
ความดีเป็นห้า เมตตาเป็นหก
มีจิตอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกเป็นเจ็ด
มีดวงใจเข้มแข็งดุจหนึ่งเพชรและอัญมณีมีอิทธิฤทธิ์เป็นแปด
รวมชาติกำเนิดทั้งแปดเป็นเก้า
นับทั้งพระเวทย์เจ้าเป็นสิบ

ขอยกเป็นบทพระคาถา
ภาวนาขอพรแห่งพระอุมาลึงค์เทวีผู้ศักดิ์สิทธิ์
ขอพรให้พระองค์จงทรงประทานอำนาจ
วาสนา บารมี ตำแหน่ง หน้าที่ ยศฐาบรรดาศักดิ์
เพชร นิล จินดา แก้วแหวนเงินทอง
เนืองนองหลั่งไหลมาเทมา
ด้วยเดชฤทธิ์ธา ของนางพญาอุมาลึงค์
ด้วยเทอญ

โอม……อะมะอุ มหาลาภะ
มหาลาภา อะมะระยะ
อุมาโรวา อุมารีวา นะมามิหัง
โอมอุมาติ มหาลาภา ประสิทธิเม ประสิทธิรับ
.
ใครอยากมาบูชาพญาอุมาลึงค์ หินดำโบราณ
ที่ปิ๊กได้รับจากเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ขอเชิญนะคะ

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

สำเร็จไปอย่างงดงาม กับการตั้งจิตภาวนาสร้างดาบตรีศูลอาญาสิทธิ์
แห่งองค์ศิวะนารายณ์ ฐาน 1 เมตร สูง 5 เมตร ถวายเทพ เทวดา บูรพกษัตริย์ ที่เชียงใหม่
เพื่อให้คนมากราบสักการะขอพร
ตรีศูล นี้สื่อถึงภพทั้งสามภพ ทั้งสวรรค์ ภพมนุษย์ และภพบาดาล

อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและอุดมสมบูรณ์…
ตรีศูลเป็นอำนาจ ความร่ำรวย การชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง
ล้างศัตรูหมู่มาร สร้างบารมี..

 

ประดับด้วยเพชรตามตระกูลนาคาธิบดี ทั้ง 4 ตระกูล
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

สร้างเมื่อวันที่ 5 เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปี 2565
สำเร็จในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 วันที่ 5 เมษายน 2566
เป็นวันเป็งปุ๊ด (วันเพ็ญพุธ เป็นประเพณี ตักบาตรเที่ยงคืน
เป็นประเพณีของชาวล้านนา)
ได้ตักบาตรพระอุปคุตตอนเที่ยงคืน ก่อนเริ่มพิธี
ถือเป็นฤกษ์ดีที่หาได้ยากยิ่ง เกิดอัศจรรย์มากมาย
ดวงจันทร์ ท้องฟ้าที่กลายเป็นภาพนาคา พญาครุฑ
สัญลักษณ์โอม นานกว่า 10 นาที
ให้ผู้ร่วมงานได้มองเห็นด้วยตาเนื้อร่วมกัน

กราบบารมีมารดา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธ์ มิตรสหายทั้งหลาย
ที่ได้ภาวนาร่วมบุญ ร่วมสร้าง..
ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยให้งานงามสมบูรณ์พร้อม
แม่บายศรีทุกท่าน แม่ครัวทุกท่าน
และน้องๆ ที่มารำถวายเทพเทวดา
ชาวบ้านเมืองฮอดทุกคนที่มาร่วมบวงสรวง
ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุลุ่วงด้วยดีทุกประการ
ขอส่งบุญให้กัลยาณิตรทุกท่านที่เห็นโพสต์นี้
และร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้

ติดต่อเสริมชะตาลงนะหน้าทอง
สักยันต์ลายมือ ดูดวงได้ที่
LINE : @mou.legend
Call : 0814966422

หากท่านเป็นคนมีความศรัทธา มีความเชื่อและเป็นสายมู
อย่าลืมกดติดตามเพจ MOU legend เทพบันดาลรวย มีคาถาดีๆ เคล็ดลับดีๆ ฤกษ์งามยามดี
มานำเสนอทุกวัน พร้อมพาทุกคนไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านพร้อมกัน

ลงนะหน้าทองเสริมเสน่ห์ สักยันต์เมตตามหานิยม 

สำนักนาคาธิบดี องค์ดำแสนสิริจันทรา
อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ (อ.ปิ๊ก)

ความเชื่อแต่โบราณไม่เคยเสื่อมคลายหายไปไหน ทุกวันนี้ ผู้คนยังคงต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
เพื่อเสริมความมั่นใจ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต หนุนดวงความรัก การงาน การเงิน
พิธีหนุนดวงอย่างลงนะหน้าทอง สักยันต์เมตตามหานิยม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การลงนะหน้าทองกับ อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ หรือ อ.ปิ๊ก นั่นคือ เมื่อเข้ามาที่สำนักนาคาธิบดี
องค์ดำแสนสิริจันทรา อ.กรณ์พิมล จะให้จุดธูป กราบพระรัตนตรัย สักการะเทพเทวดาและองค์พญานาคราช
กล่าวขอขมากรรม  สวดมนต์ ภาวนา ขอพรจากองค์พญานาคราชด้วยมนต์คาถาขลังที่สุดกว่าคาถาทั้งปวง 
(มีบทสวดมนต์ให้กลับบ้าน) ก่อนเริ่มพิธีจะทำการปะพรมน้ำมนต์ของเกจิอาจารย์ฯ เพื่อล้างอาถรรพ์

หลังจากนั้นจึงเริ่มพิธีลงนะหน้าทอง และสักยันต์ลายมือด้วยอักขระมงคล รับพรดีๆ พลังงานดีๆ  ก่อนกลับบ้าน

โดยพิธีกรรมลงนะหน้าทองต้องเสกแผ่นทองตามตำราโบราณ  ก่อนติดลงบนใบหน้าทุกครั้ง
นำน้ำมันว่านสาวหลงและน้ำมันจันทร์ที่ผ่านพิธีเทวาภิเษกลงตามจุดต่างๆ ของใบหน้า
หลังจากนั้นนำทองคำเปลวมาติดให้ครบทุกจุด เพื่อให้เนื้อทองซึมเข้าไปในผิวหนัง
ส่วนการสักยันต์ลายมือเสริมมหามงคลนั้น อ.กรณ์พิมล มีทั้งสักเนื้อทองและสักน้ำมันว่านที่ผ่านพิธีฯ
ประจุพลังธาตุธรรม และอานุภาพของอักขระ เพื่อเสริมมหาสิริมงคลทั้งปวง

สิ่งที่ควรต้องมีควบคู่ไปกับการทำพิธีนั่นคือความศรัทธาและความขยันหมั่นเพียร จึงจะสามารถ
ช่วยพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้  หลังจากทำพิธีแล้ว กฏเหล็กและข้อปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนั่นคือ
ห้ามด่าบุพการี ห้ามผิดลูกผิดเมีย ห้ามด่าและสาปแช่งผู้อื่น ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ ให้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ  สวดมนต์และคาถาเพื่อเสริมพลังให้เกิดมนต์ขลังมากยิ่งขึ้น  เป็นเหมือนกุศโลบาย
ให้ทำกระทำความดี ชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับอย่างเห็นได้ชัด

การขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี  ย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา

 

หากท่านเป็นคนมีความศรัทธา มีความเชื่อ และเป็นสายมู

อย่าลืมกดติดตามเพจ MOU legend เทพบันดาลรวย

https://www.facebook.com/moulegendnaga?mibextid=ZbWKwL

www.moulegend.com

มีคาถาดีๆ เคล็ดลับดีๆ ฤกษ์งามยามดี มานำเสนอทุกวัน

ติดต่อเสริมชะตาลงนะหน้าทอง อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ (อ.ปิ๊ก)

สักยันต์ลายมือ ดูดวงได้ที่ LINE : @mou.legend

 

อานุภาพของความหอม ที่เป็นมากกว่าความหอม เคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับกลิ่นหอมที่ตนนั้นพึงปรารถนา แต่กลับกันเมื่อเจอกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นั่นเป็นเพราะสมองของมนุษย์นั้นมีความเชื่อมโยงกับกลิ่นหอมนั่นเอง ซึ่งกลิ่นหอมจากน้ำหอมถือเป็นสื่ออีกตัวหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเริ่มแรกจะใช้ในพิธีกรรมสำคัญที่มีความเชื่อมโยงไปยังเทพเจ้า ซึ่งอานุภาพเหล่านั้นยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่มาของน้ำหอมสายมูด้วย จะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ

อานุภาพความหอม คืออะไร?

อานุภาพความหอม คือ พลังของน้ำหอม ซึ่งน้ำหอมได้ถือกำเนิดบนโลกมนุษย์มากกว่าพันปีแล้วตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย ซึ่ง “กำยาน” ถือเป็นเครื่องหอมชนิดแรกที่มนุษย์ได้รู้จักโดยกับอานุภาพความหอมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และในยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของน้ำหอมนั่นคือยุคอียิปต์โบราณ ที่ผู้คนส่วนมากมักใช้น้ำหอมอยู่เสมอ ซึ่งตามความเชื่อของชาวตะวันออกยังเชื่ออีกด้วยว่าผู้ที่ใช้น้ำหอมเป็นประจำจะทำให้อายุยืนยาว และยังช่วยส่งเสริมความงาม ขนาดที่ว่าถือเป็นน้ำหอมคือเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับเสื้อผ้าอีกด้วย และในแง่ของวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน้ำหอมมีอานุภาพในการเชื่อมโยงความทรงจำและเป็นตัวกลางในการสื่อถึงบางสิ่งที่เราต้องการได้อีกด้วย

น้ำหอมมูลีเจ้นด์ คืออะไร?

น้ำหอมแบรนด์ MOU LEGEND นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความศรัทธา ผนวกเข้ากับประสบการณ์ทางธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผู้ก่อตั้ง ความศรัทธาในพลังของจักรวาล นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าครั้งใหญ่เกี่ยวกับการใช้สื่อกลางในการอธิษฐานเพื่อขอพรให้สำเร็จตามที่ปรารถนา และได้พบว่า “น้ำหอม” คือเครื่องหอมสำหรับเทพเจ้า และมีบทบาทสำคัญในการทำพิธีกรรมสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ 

นอกจากนั้นแล้วน้ำหอมยังมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ผู้ใช้อีกด้วย เนื่องจากความหอมสามารถสร้างความผ่อนคลาย ความสงบ รวมถึงเข้าไปพัฒนาจิตวิญญาณส่วนลึกของเราได้อีกด้วย ซึ่งกลิ่นหอมนั้นจะเข้าไปกระตุ้นสมองและส่งผลให้ฮอร์โมนเอ็นโดฟิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้หลั่งออกมา ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวด และพบว่าผู้ที่ใช้น้ำหอมอยู่เสมอจะเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสและความสุขอยู่เสมอ

จากเหตุผลที่กล่าวมาน้ำหอม MOU LEGEND ที่ผ่านพิธีเทวาภิเษก จึงมีคอนเซปต์สร้างสรรค์ให้กายของคุณ “หอม…ดุจกายทิพย์” และมีพลังในการดลบันดาลเงินทอง ความรัก การงาน หรือพรใดก็ตามที่ผู้ใส่น้ำหอมต้องการ ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขณะที่ใช้น้ำหอมก็ได้เช่นกัน

ยันต์ และการสักยันต์ เป็นตำนานสายมู อย่างหนึ่ง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานมนานตั้งแต่สมัยโบราณ สักเพื่อป้องกันศัตรู ป้องกันภูตผีปีศาจ และสักเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย การสักยันต์ เป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปที่มุ่งเน้นเรื่องความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะ แต่การสักยันต์มีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น สักเพื่อให้มีโชคภาพ แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน และพ้นภัยจากภยันตรายทั้งหลาย มีความเชื่อว่า รูปแบบลายสักหรือยันต์แต่ละชนิดจะทำให้คุณที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อห้ามต่างที่แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กำหนดกฏเอาไว้ เช่น ห้ามด่าพ่อแม่ ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

การสัก คือ การเอาเหล็กแหลม ๆ มาแทงลงที่ผิวหนังเนื้อตัวด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ กัน ใช้เหล็กแหล่มจุ่มหมึกหรือน้ำมันแท่งที่ผิวหนังให้เป็นอักขระ เครื่องหมายหรือลวดลาย  ถ้าใช้หมึกเรียกว่าสักหมึก ใช้น้ำมันเรียกว่าการสักน้ำมัน ส่วนคำว่า “ยันต์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเอาไว้ว่า ยันต์คือ ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้าหรือผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้นว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้นว่า ลงเลข ลงยัน

ยันต์ปกปักรักษา

ยันต์ปกปักรักษา หรือผ้ายันต์ปกปักรักษา  ที่เราต้องมีเอาไว้ติดตัวไว้สำหรับเดินทางไปไหน  เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ๆ หรือเอาไว้ติดบ้านปกป้องสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามากล้ำกลายภายในบ้านของเรา ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผุ้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิติอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และมีภูตผีปีศาจเป็นบริวาร จึงมีความเชื่อกันว่า ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณช่วยป้องกันภูติผีปีศาจไม่ให้เข้าใกล้ได้ รวมทั้งมีคุณไสยและของอาถรรพ์ต่าง ๆ ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงเคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งและร่ำรวย นิยมติดผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณปิดไว้หน้าประตูบ้าน หรือวางไว้บนหัวนอน  

กระจกแปดเหลี่ยม รูปยันต์หยินหยางและสิงห์คาบดาบ

เป็นวัตถุมงคลไซเท้าหรือยันต์สิงห์คาบดาบ  เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับบ้านเรือนที่ฮวงจุ้ยไม่ดี  อย่างเช่น  ประตูหันหน้ารับทางสามแพร่ง  ทางตัน ทางโค้ง หรือ มีวัด โรงพยาบาล สุสาน รกร้าง อยู่ข้างบ้าน  หรือฝั่งตรงข้าม หรือมีอาคารสูงใหญ่ยันค้ำยันบ้านในระยะใกล้ ๆ ผู้คนนิยมนำมาติดที่หน้าประตูบ้าน โดยเชื่อกันว่าแก้เคล็ดได้  โดยสิงห์จะช่วยงับช่วยจับสิ่งร้ายอันตรายต่าง ๆ และช่วยปกป้องรักษาบ้าน

ผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตร (ฮู้ซำปอกง)

เป็นผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตรของหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง  ที่ชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน  นิยมไปไหว้พระ ไหว้เจ้า  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  และครอบครัว  ขณะที่ทำพิธีอยู่ก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองละครอรบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และอุปสรรคต่าง ๆ กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลยว่า  ถ้าใครไปไหว้ “ซำปอกง” จะต้องเช่าฮู้ซำปอกงมาติดเอาไว้ที่บ้าน  หากใครต้องการฮู้ซำปอกงมาติดไว้หน้าบ้าน  สามารถแวะไปกราบไหว้และบูชาผ้ายันต์ได้ที่วัดกัลยาณมิตร (วัดซำปอกง)  ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่  แขวงวัดกัลป์ยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพ

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

เป็นผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตร  ของหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง  ที่ชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน  นิยมไปไหว้พระ ไหว้เจ้า  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  และครอบครัว  ขณะที่ทำพิธีอยู่ก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองละครอรบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และอุปสรรคต่าง ๆ กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลยว่า  ถ้าใครไปไหว้ “ซำปอกง” จะต้องเช่าฮู้ซำปอกงมาติดเอาไว้ที่บ้าน  หากใครต้องการฮู้ซำปอกงมาติดไว้หน้าบ้าน  สามารถแวะไปกราบไหว้และบูชาผ้ายันต์ได้ที่วัดกัลยาณมิตร (วัดซำปอกง)  ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่  แขวงวัดกัลป์ยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

 ศาลเจ้าพ่อเสือ  หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า  “ตั่วเล่าเอี้ย”  ผู้คนนิยมกันเป็นอย่างมากในการไปกราบไหว้  เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสริมมงคลอยู่รอดปลอดภัยให้แก่ตัวเองและครอบครัว รวมไปถึงให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยขัดขวางกลับคลี่คลายและลดลงไป  ศาลเจ้าพ่อเสือนั้น  ตั้งอยู่ที่ ถนนตะนาว  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

หลวงปู่ไตฮงกภิกขุ  เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากทั้งคนจีนและคนไทย  สามารถไปกราบไหว้ขอพรได้ทั่วไป  เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การงานประสบความสำเร็จ  และเมือ่ไปถึงแล้ว  ผู้คนยังนิยมบูชาผ้ายันต์หรือที่เรียกกันติดปากว่าฮู้แดง  ซึ่งมีพุทธคุณ ปกป้องคุ้มครองสถานที่อาศัย  โดยเชื่อกันว่าสามารถป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามาแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านได้  และเสริมสิริมงคล  จึงมีผู้คนนิยมนำฮู้ไปติดประตูบ้าน   อาคาร ร้านค้า  หรือพกพา กับตัวไว้นั่นเอง

การสักทางด้านเมตตา

ส่วนใหญ่แล้วการสักยันต์ชนิดนี้จเน้นไปที่การค้าขาย  ความรักเสน่ห์หา  เช่น  การสักยันต์สาลิกา  ยันต์หงส์ทอง  ยันต์ไก่ฟ้า  ยันต์ไก่ป่าหากิน  ยันต์จิ้งจก ผสมกับว่านสาวหลง  ว่านจังงัง  ว่านเสน่ห์จันทร์  ว่านดอกทอง ว่านเพชรหึง  ตามแต่สูตรผสมของแต่ละสำนักนั้น ๆ   

             ยันต์การะเวก  ความหมายความเชื่อ  ใช้ในทางเมตตามหานิยม  เป็นเสน่ห์วิเศษดียิ่งนัก  เวลาเข้าไปหาใครก็ตาม เช่น ไปสมัครงาน  นัดสัมภาษณ์ นักร้อง  นักแสดง นักเทศน์  วิเศษยิ่งนัก

          ยันต์ตะกรุดมหาระงับ  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นยันต์นะจังงัง  ยิง  ฟัน แทงไม่เข้า  

          ยันต์ตะกรุดโทน ความหมายความเชื่อ  ป้องกันอันตรายจากอาวุธทุกชนิด  

          ยันต์อาวุธทั้งสี่ ความหมายความเชื่อ  ป้องกันสารพันภูตผีปีศาจ  ถอนแก้คุณไสยได้ทุกอย่าง

          ยันต์โภคทรัพย์  ความหมายความเชื่อ เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน  ทำให้เงินพอกพูนเพิ่มขึ้น

          ยันต์พญาราชสีห์ ความหมาย ความเชื่อ  ทำให้คนเกรงขาม  เป็นตบะเดชะ  มีอำนาจ  

          ยันต์พญาเสือ  ความหมาย ความเชื่อ  ทำให้คนเกรงขามเวลาเดินป่าป้องกันสัตว์ร้าย

          ยันต์พญาหนุมาน ความหมายความเชื่อ  มีอำนาจอยู่ยงคงกระพัน  เมตตามหานิยม  

          ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ  ความหมาย ความเชื่อ  ป้องกันภูตผีปีศาจได้ทุกชนิด  กันและแก้คุณไสย

           ยันต์พุทธคุณ ความหมายความเชื่อ  คุ้มกันสารพัดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย

           ยันต์นางกวัก  ความหมาย  ความเชื่อ  สำหรับค้าขายให้มีกำไรดี ร่ำรวยเงินทอง 

            ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี ความหมาย ความเชื่อ  ไปไหนนำติดตัวไปด้วยทำให้คนรักคนหลง

           ยันต์พุฒซ้อน  หรือยันต์พระเจ้าห้าพระองค์  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นยันต์ที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ถือเป็นมหายันต์สุงสุดกว่ายันต์ทั้งปวงอุปเทห์ใช้ได้  สารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะยันต์พุฒซ้อนได้นำมาใช้ในการลงนะหน้าทอง เมตตามหานิยม โชคลาภ  ทำให้ผู้ใหญ่เมตตาต้องการเลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่ง เป็นมหาเสน่ห์รุนแรง  

          ยันต์กันสะกด ความหมาย ความเชื่อ  กันอันตราจากโจร ผู้ร้าย  

         ยันต์หนุนดวง หรือ ยันต์โภคทรัพย์ 5 แถว  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นอักขระขอมโบราณ 5 แถว ความยาว 7 นิ้ว กว้าง 2 นิ้วครึ่ง โดยแถวแรก เป็นคาถาเมตตามหานิยมแถวที่ 2 เป็นคาถาหนุนดวงชะตา แถวที่ 3 เป็นคาถาแห่งความสำเร็จ  แถวที่ 4  เป็นคาถาราศีประจำตัว  และแถวที่ 5 เป็นคาถามหาเสน่ห์  และแต่ละแถวจะมีพระปิดตา ช่วยเปิดช่องทางในการทำธุรกิจคอยหนุนเรื่องการค้าให้ก้าวหน้า  มั่นคงยิ่งขึ้น  ถ้าคนดวงไม่ดี  การสักต้องสักเป็นยันต์หนุนดวง หรือยันต์โภคทรัพย์ 5 แถว  เพราะถือว่าเป็นยันต์คุณพระ   ที่มีพลังอานุภาพครอบคลุมทุกด้าน  สามารถที่จะเกื้อหนุนดวงที่ตกต่ำให้โดดเด่นขึ้นมาได้  

         เว็บของเราขายน้ำหอมสายมู กลิ่นหอมดุจกายทิพย์ และถ้าหากอยากอ่านตำนานสายมู เว็บของเราก็มีบทความตำนานสายมู , มูลีเจนด์ , Talisman  , ยันต์คาถาต่าง , ตำนานท้าวเวสสุวรรณ , ตำนานแม่ลักษมี , พญานาค, การขอพรต่าง ๆ ขอโชคลาภ , เมตตา ความรัก , เสน่ห์เมตตามหานิยม

รู้หรือไม่คะว่าพระตรีมูรตินั้นไม่ใช่เทพเจ้าแห่งความรัก! เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนที่เพิ่งทราบข้อเท็จจริงนี้ก็อาจจะมีช็อกกันไปบ้าง วันนี้มูลีเจ้นด์จึงอยากมาแชร์คอนเทนต์ดี ๆ เอาใจสายมูอีกเช่นเคย เกี่ยวกับตำนานความเชื่อพระตรีมูรติ รวมถึงแนะนำขั้นตอนการไหว้และสักการะบูชาองค์พระตรีมูรติด้วยคาถาที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ความปรารถนาของเพื่อน ๆ บังเกิดผลสำเร็จได้นะคะ

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับ “พระตรีมูรติ” 

พระตรีมูรติ” (อังกฤษ: Trimurati, Trinity; สันสกฤต: त्रिमूर्ति) หรือ พระทัตตาเตรยะ มาจากภาษาสันสกฤต โดย ตรี หมายถึง สาม และ มูรติ หมายถึง รูปแบบ เป็นการอวตารรวมกันของ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ซึ่งถือว่าพระตรีมูรติเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูโดย จะต้องมี 3 เศียรเท่านั้น และสามารถบันดาลพรให้ผู้ที่ทำความดีได้นานัปการในทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่เทพแห่งความรักเหมือนอย่างที่หลายคนกำลังเข้าใจผิด 

ซึ่งตำนานเกี่ยวกับองค์พระตรีมูรตินั้นมีหลายตำนานเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากที่มีฤาษีตนหนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่ ในขณะนั้นได้มีกลุ่มโจรหลบหนีเจ้าหน้าที่ ฝั่งเจ้าหน้าที่ได้พบกับฤาษีจึงได้สอบถามว่าเห็นโจรผ่านมาบ้างไหม ด้วยความที่ฤาษีตนนี้กำลังบำเพ็ญตบะจึงไม่ได้ตอบ ทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่าฤาษีเป็นโจร และโดนโทษประหาร ขณะนั้นได้มีสตรีนางหนึ่งกำลังแบกสามีผ่านมาโดยมุ่งหน้าจะไปที่บ้านเพื่อนของตน แต่ตอนนั้นได้มีฝนตกหนัก ฝ่ายสามีได้กล่าวโทษว่าเป็นเพราะฤาษี ฝั่งฤาษีที่ใกล้จะตายแล้วก็ได้สาปแช่งให้สามีของสตรีนางนี้ ศีรษะแตกเป็น 7 เสี่ยงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น นางนั้นได้ยินคำสาปจึงตั้งจิตขออย่าให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกเลย

เรื่องราวนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะพรนั้นดันเป็นผลขึ้นมา หนทางเดียวคือต้องให้สตรีนางที่ตั้งจิตถอนคำอธิษฐานเสีย แต่พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหมคิดว่าคงต้องใช้อุบายบางอย่าง จึงได้เดินทางไปยังบ้านของเพื่อนของสตรีนางนั้น และทำให้ผู้เป็นเพื่อนนั้นได้ถอนคำอธิษฐานได้สำเร็จ 

มหาเทพถามผู้เป็นเพื่อนนางว่าประสงค์พรใด นางเอ่ยว่าขอให้มหาเทพทั้งสามมาเกิดเป็นลูกของนางซึ่งคือพระตรีมูรตินั่นเอง

พุทธคุณของพระตรีมูรติ

 • ช่วยบันดาลพรให้สมหวังทุกประการ
 • ช่วยให้ชีวิตของผู้ที่บูชาสมหวังด้วยความสุข ไร้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง
 • ช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต
 • ช่วยไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาทำร้ายคนที่กราบไหว้บูชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไหว้บูชา

 • ธูปแดง 9 ดอก
 • เทียนแดง 1 คู่
 • น้ำแดง 1 ขวด
 • ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก
 • ผลไม้ 9 อย่าง ที่มีลักษณะเป็นสีแดง สีชมพู

สิ่งที่ไม่ควรนำมาไหว้พระตรีมูรติ

 • อาหารคาวทุกชนิด
 • ดอกไม้ที่ชื่อไม่เป็นสิริมงคล
 • ผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคล
 • ขนมที่มีส่วนผสมมาจากไข่ ทุกชนิด

วิธีไหว้และบูชาพระตรีมูรติ

เริ่มต้นการกราบไหว้องค์พระตรีมูรติด้วยการให้ตั้งจิตให้สงบ จากนั้นให้เริ่มท่องตามนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้า (ชื่อจริงพร้อมนามสกุล) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ (อธิษฐานขอพรเพียงข้อเดียว) จากนั้นท่องคาถาบูชาองค์พระตรีมูรติดังนี้

คาถาบูชาพระตรีมูรติแบบต้นฉบับ

โอม ตัสสัต โอม ตัสสัต โอม ตัสสัต โอม สิทธิคเณศะ
โอม พรหมา วิษณุ มเหศวาระ นะมะประสิทธิ ชัยยะ
ลาภะ ฤทธิ สุวัตติ สวาหะ

คาถาบูชาพระตรีมูรติ เรื่องความรัก

เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า
ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า ทีฆายุกา
มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา
ปัญจวีสติ ภยันตะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ
โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ
พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง
พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

เคล็ดลับขอพรให้สมหวังแบบปัง ๆ 

แนะนำว่าให้ทำการจดคำอธิษฐานที่อยากจะขอจากองค์ท่านให้ชัดเจนและเรียบร้อย เนื่องจากเราต้องทำการเพ่งกระแสจิตในการส่งคำขอนั้นไปให้ถึงองค์เทพ แต่ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่ชัวร์กลัวว่ามูแล้วจะไม่ปัง เราแนะนำให้ลองเลือกใช้ของหอมที่มีสิริมงคลหรือผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว ที่ภูมิใจนำเสนอสุด ๆ จากมูลีเจ้นด์ ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำหอมเอาใจสายมูทุกท่าน กลิ่นที่อยากแนะนำสุด ๆ คือ น้ำหอม มู ทาลิส แมน ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อด้านอานุภาพ ด้วยพลังความหอมดุจสวรรค์สร้าง ประดุจมียันต์เสริมเมตตามหานิยม ช่วยประสิทธิประสาทให้คำขอของเราสมหวัง และเป็นจริงอย่างเห็นผลนั่นเอง

สถานที่ไหว้ขอพรจากพระตรีมูรติ

 • พระตรีมูรติ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ
 • พระตรีมูรติ สี่แยกห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
 • พระตรีมูรติ เมืองโบราณ ในศาลารามเกียรติ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • พระตรีมูรติ บางใหญ่ เทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 • พระตรีมูรติ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี